په‌یوه‌ندی - Contact us


Contact us: kochikurdan@gmail.com


Aimee-Noel Mbiyozo: Project Manager
Email: aimee-noel.mbiyozo@statt.net
————————————————————–
Koshan Ali Khidhir: Online Liaison Officer
Mobile: 00964 750 116 13 02
Email: koshan.ali@statt.net
————————————————————
Hazhar Taha: Media Liaison Officer
Email: hazhar.taha@stattconsulting.com
————————————————————

No comments:

Post a Comment